Oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia na deň 24.9.2015
01. Zverejnenie informácie o konaní valného zhromaždenia Vo formáte PDF  
02. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia Vo formáte PDF  
03. Návrh likvidátora Vo formáte PDF  
04. Návrhy uznesení Vo formáte PDF  
05. Správa likvidátora Vo formáte PDF  
06. Účtovná závierka spoločnosti Vo formáte PDF  
07. Poznámky k účtovnej závierke spoločnosti Vo formáte PDF  
08. Výsledky hlasovania valného zhromaždenia konaného dňa 24.09.2015 Vo formáte PDF  
Regulovaná informácia – Údaje o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 25.07.2014
01. Oznámenie o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia Vo formáte PDF  
02. Zverejnenie informácie o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia Vo formáte PDF  
03. Návrh predstavenstva Vo formáte PDF  
04. Návrhy uznesení Vo formáte PDF  
05. Výsledky hlasovania Vo formáte PDF  
Regulovaná informácia - Predbežné vyhlásenie za druhé šesťmesačné obdobie hospodárskeho roku 2013/2014
01. Predbežné vyhlásenie za druhé 6 mesačné obdobie HR 2013-2014 Vo formáte PDF  
02. Výkaz ziskov a strát 31.1.2014 Vo formáte PDF  
03. Súvaha ES 31.1.2014 Vo formáte PDF  
Regulovaná informácia – Polročná finančná správa za 1.polrok 2013/2014
01. polročná správa 30.9.2013 Vo formáte PDF  
02. Súvaha k 30.9.2013 Vo formáte PDF  
03. Výkaz ziskov a strát k 30.9.2013 Vo formáte PDF  
Regulovaná informácia - Predbežné vyhlásenie za prvé šesťmesačné obdobie hospodárskeho roku 2013/2014
01. Predbežné vyhlásenie za prvé 6 mesačné obdobie HR 2013-2014 Vo formáte PDF  
02. Súvaha k 31.01.2014 Vo formáte PDF  
03. Výkaz ziskov a strát k 31.01.2014 Vo formáte PDF  
Regulovaná informácia – Údaje o konaní 21. riadneho valného zhromaždenia dňa 27.08.2013
01. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia Vo formáte PDF  
02. Zverejnenie informácií o konaní valného zhromaždenia Vo formáte PDF  
03. Súvaha 31.03.2013 Vo formáte PDF  
04. VZaS 31.03.2013 Vo formáte PDF  
05. Poznámky 31.03.2013 Vo formáte PDF  
06. Výročná správa 2012-2013 Vo formáte PDF  
07. Správa auditora - výročná správa Vo formáte PDF  
08. Správa auditora Vo formáte PDF  
09. Navrh predstavenstva na vysporiadanie straty 2012-2013 Vo formáte PDF  
10. Informácie o výsledkoch spoločnosti k 31. 03. 2013 Vo formáte PDF  
11. Vyjadrenie dozornej rady Vo formáte PDF  
12. Výsledky hlasovania RVZ akcionárov spoločnosti Eastern Sugar a.s. v likvidácii Vo formáte PDF  
Regulovaná informácia – Polročná finančná správa za 1.polrok 2012/2013
01. Polročná správa k 30.9.2012 Vo formáte PDF  
02. Súvaha k 30.9.2012 vs 31.3.2012 Vo formáte PDF  
03. Výkaz ziskov a strát k 30.9.2012 vs 30.9.2011 Vo formáte PDF  
Regulovaná informácia – Údaje o konaní 20. riadneho valného zhromaždenia dňa 21.09.2012
01. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia Vo formáte PDF  
02. Zverejnenie informácií o konaní valného zhromaždenia Vo formáte PDF  
03. Súvaha 31.03.2012 Vo formáte PDF  
04. VZaS 31.03.2012 Vo formáte PDF  
05. Poznámky k 31.03.2012 Vo formáte PDF  
06. Výročná správa k 31.03.2012 Vo formáte PDF  
07. Správa audítora k 31.03.2012 Vo formáte PDF  
08. Navrh predstavenstva na vysporiadanie straty 2011/2012 Vo formáte PDF  
09. Návrh Dodatku č. 8 k stanovám Vo formáte PDF  
10. Návrh Dodatku č. 9 k stanovám Vo formáte PDF  
11. Návrh Dodatku č. 10 k stanovám Vo formáte PDF  
12. Návrh predstavenstva na určenie odmeny likvidátora 220807 Vo formáte PDF  
13. Výsledky hlasovania z valného zhromaždenia.pdf Vo formáte PDF  
Regulovaná informácia – Predbežné vyhlásenie za prvé šesťmesačné obdobie hospodárskeho roku 2012/2013
Predbežné vyhlásenie August 2012 Vo formáte PDF  
Súvaha k 30.6.2012 Vo formáte PDF  
Výkaz ziskov a strát k 30.6.2012 Vo formáte PDF  
Regulovaná informácia: ročná finančná správa spoločnosti za hospodársky rok 2011/2012
01. Súvaha 31. 03. 2012 Vo formáte PDF  
02. Výkaz ziskov a strát 31. 03. 2012 Vo formáte PDF  
03. Poznámky 31. 03. 2012 Vo formáte PDF  
04. Výročná správa 31. 03. 2012 Vo formáte PDF  
05. Správa nezávislého audítora 31. 03. 2012 Vo formáte PDF  
06. Sprievodný list k ročnej správe na NBS Vo formáte PDF  
Regulovaná informácia- Predbežné vyhlásenie za druhé šesťmesačné obdobie hospodárskeho roku 2011/2012
Predbežné vyhlásenie február 2012 Vo formáte PDF  
Súvaha k 31.1.2012 Vo formáte PDF  
Výkaz ziskov a strát k 31.1.2012 Vo formáte PDF  
Regulovaná informácia - Polročná finančná správa za 1.polrok 2011/2012
Polročná správa k 30.9.2011 Vo formáte PDF  
Súvaha k 30.9.2011 Vo formáte PDF  
Výkaz ziskov a strát k 30.9.2011 Vo formáte PDF  
Cash Flow k 30.9.2011 Vo formáte PDF  
Regulovaná informácia – ročná finančná správa spoločnosti za hospodársky rok 2010/2011 a údaje o konaní riadneho valného zhromaždenia
01. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia dňa 28.7.2011 Vo formáte PDF  
02. Zverejnenie informácií o konaní valného zhromaždenia Vo formáte PDF  
03. Súvaha k 31.3.2011 Vo formáte PDF  
04. Výkaz ziskov a strát k 31.3.2011 Vo formáte PDF  
05. Poznámky k účtovnej závierke k 31.3.2011 Vo formáte PDF  
06. Výročná správa k 31.3.2011 Vo formáte PDF  
07. Správa audítora k ÚZ a VS k 31.3.2011 Vo formáte PDF  
08. Návrh predstavenstva na vysporiadanie straty 2011 Vo formáte PDF  
09. Sprievodný list k ročnej správe na NBS Vo formáte PDF  
10. Výsledky hlasovania z valného zhromaždenia Vo formáte PDF  
Regulovaná informácia – Polročná finančná správa za 1.polrok 2010/2011
Polročná správa 2010/2011 – sprievodný list na NBS Vo formáte PDF  
Polročná správa 2010/2011 – poznámky Vo formáte PDF  
Výkaz cash–flow k 30.09.2010 Vo formáte PDF  
Súvaha k 30.09.2010 Vo formáte PDF  
Výsledovka k 30.09.2010 Vo formáte PDF  
Regulovaná informácia: ročná finančná správa spoločnosti za hospodársky rok 2009/2010 a údaje o konaní riadneho valného zhromaždenia
01. Valné zhromaždenie ESSk, a.s. 26.8.2010 Vo formáte PDF  
02. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia Vo formáte PDF  
03. Súvaha k 31.3.2010 Vo formáte PDF  
04. Výkaz ziskov a strát k 31.3.2010 Vo formáte PDF  
05. Poznámky k účtovnej závierke k 31.3.2010 Vo formáte PDF  
06. Správa audítora k ÚZ k 31.3.2010 Vo formáte PDF  
07. Výročná správa k 31.3.2010 Vo formáte PDF  
08. Správa audítora k výročnej správe Vo formáte PDF  
09. Oznámenie o sprístupnení ročnej správy Vo formáte PDF  
10. Návrh predstavenstva na rozdelenie zisku Vo formáte PDF  
11. Návrh dodatku 7 k stanovám Vo formáte PDF  
12. Návrh dodatku 8 k stanovám Vo formáte PDF  
Regulovaná informácia — Polročná finančná správa za 1.polrok 2009/2010
Polročná správa — sprievodný list na NBS Vo formáte PDF  
Polročná správa — september 2009 Vo formáte PDF  
Cash Flow 30. 09. 2009 Vo formáte PDF  
Súvaha 30. 09. 2009 — prvá strana Vo formáte PDF  
Súvaha 30. 09. 2009 Vo formáte PDF  
Výsledovka 30. 09. 2009 — prvá strana Vo formáte PDF  
Výsledovka 30. 09. 2009 Vo formáte PDF  
Regulovaná informácia — Ročná finančná správa za hospodársky rok 2008/2009
Ročná sprava 2008 – 2009 (list NBS) Vo formáte PDF  
ESSK účtovná závierka a správa auditora HR 2008 – 2009 Vo formáte PDF  
Výročná správa 2008 – 2009“ Vo formáte PDF  
Správa auditora o overení výročnej správy 2008 – 2009 Vo formáte PDF  
Návrh predstavenstva — rozdelenie zisku 2008 – 2009 Vo formáte PDF  
Návrh zmeny stanov — Dodatok 6 Vo formáte PDF  
Pozvánka na valné zhromáždenie — oznámenie HN 19.06 Vo formáte PDF  
Regulovaná informácia – Polročná finančná správa spoločnosti za 1.polrok 2008/2009
Polročná správa SEPTEMBER 2008 Vo formáte PDF  
Súvaha 30.09.2008 Vo formáte PDF  
Výkaz ziskov a strát 30.09.2008 Vo formáte PDF  
Polročná správa september 2008 – doplnenie Vo formáte PDF  
Regulovaná informácia - Polročná finančná správa za 1.polrok 2007/2008
Polročná správa podnikateľa SEPTEMBER 2007 Vo formáte PDF Pozrieť ako stránku
Regulovaná informácia - Polročná správa za 1.polrok 2007–2008 DOPLNENIE Vo formáte PDF Pozrieť ako stránku
Súvaha 31.3.2007 Vo formáte PDF Pozrieť ako stránku
Výkaz ziskov a strát 31.3.2007 Vo formáte PDF Pozrieť ako stránku
Regulovaná informácia - ročná finančná správa spoločnosti za hospodársky rok 2007 / 2008
ESSK SK poznámky 2007 2008 Vo formáte PDF
Návrh zmeny stanov – Dodatok 5 Vo formáte PDF
NBS list - ročná správa 2007 2008 Vo formáte PDF
Pozvánka na riadne valné zhromaždenie 2007 2008 Vo formáte PDF
Správa auditora k účtovnej závierke 2007 2008 Vo formáte PDF
Súvaha 2007 2008 Vo formáte PDF
Výkaz ziskov a strát 2007 2008 Vo formáte PDF
Výročná správa ESSK 2007 2008 Vo formáte PDF
Výročná správa SK súhlas auditora Vo formáte PDF
Regulovaná informácia - zoznam zverejnených informácií za predchádzajúcich 12 mesiacov
Informácie zverejnené počas finančného roka 2011/2012 Vo formáte PDF  
Informácie zverejnené počas finančného roka 2010/2011 Vo formáte PDF  
Informácie zverejnené počas finančného roka 2009/2010 Vo formáte PDF  
Zoznam informácií zverejnených počas HR 2008/2009 Vo formáte PDF  
Informácie za predchádzajúcich 12 mesiacov August 2008 Vo formáte PDF